Jaarkalender

Mei 2022

18 mei 08:30 - 09:00

Meester/juffendag

18 mei Hele dag

Luizen contole

18 mei Hele dag

Oudervereniging

20 mei Hele dag

Luizen controle

25 mei Hele dag

Studiedag

26-27 mei Hele dag

Hemelvaartvakantie

Juni 2022

2 juni Hele dag

Kijkuurtje

5 juni Hele dag

1e Pinksterdag

6 juni Hele dag

2e Pinksterdag

7 juni Hele dag

Plesmanjournaal 11

10 juni Hele dag

Schoolfeest

13-17 juni Hele dag

Cito E-toetsen gr 3 t/m 7

19 juni Hele dag

Vaderdag

20 juni Hele dag

Voorlopig advies gr 7

20 juni Hele dag

Rapport mee gr 1 en 2

20 juni Hele dag

Deze week: Voorlopig advies gr 7

20 juni Hele dag

Rapport mee gr 1 en 2

21 juni Hele dag

MR

24 juni Hele dag

Open ochtend voor geïnteresseerde ouders

20-24 juni Hele dag

Cito E-toetsen gr 3 t/m 7

27 juni Hele dag

Deze week: Oudergesprekken gr 1 en 2 facultief

29 juni Hele dag

Oudervereniging

Juli 2022

4 juli Hele dag

Plesmanjournaal 12

4 juli Hele dag

Luizen controle

4 juli Hele dag

Oudergesprekken gr 1 t/m 6 facultief

4 juli Hele dag

Deze week: Adviesgesprekken gr 7

5 juli 07:30 - 08:00

Schoonmaakavond gr 1 en 2

8 juli Hele dag

Rapport mee gr 3 t/m 7

12 juli Hele dag

Musical gr 8

13 juli Hele dag

Laatste dag gr 8

13 juli Hele dag

Uitzwaaien gr 8

15 juli Hele dag

Leerlingen tot 12 uur school

15 juli Hele dag

Feestelijke afsluiting schooljaar

18 juli Hele dag

Start zomervakantie